چگونگی تشخیص مهره مار اصلی tagged posts

مهره مار اصلی را از تقلبی تشخیص دهید و اصل بودن مهره مار را آزمایش کنید.

تشخیص مهره مار اصل چگونه استهمزمان با سرکوب گسترده، عوامل خامنه‌ای تلاش‌های متعدد و البته تکراری را در زمینه نرم‌افزارهای پرهزینه سازماندهی کردند. البته اگر چه مجاهدین تهدید اصلی نظام هستند، اما تنها تهدید نیستند. اما ما هرگز به آنها اجازه نمی دهیم رویاهای خود را زندگی کنند (چرا؟!)، زیرا ما باید برای رویاهای آنها هزینه کنیم! برای غلبه آثار نظری، ترجمه برخی از آثار کلاسیک و وجود مراکز بحث نظری تا زمانی که ربطی به متن واقعی زندگی نداشته باشند و به موتور محرکه عمل تبدیل نشوند، قابل تحمل است...

Read More